Respekt, respekt og nok en gang...respekt.

Det er det jeg føler for alle de menneskene som har den daglige omsorgen for barn med atferdsutfordringer. I de årene jeg har jobbet i BUP har jeg deltatt i mange behandlinger av slike barn. En behandling som jeg primært rettet mot det voksne systemet rundt barnet. Jeg kan peke på og referere til gode resultater både ift barn i familier og barn i institusjoner.

I behandlingen av et barn,står barnet selvsagt sentralt. Det fokuset ivaretas av både BUP og barnevernet. Men selv om begge instanser aldri så mye ønsker det, er ivaretakelsen av de voksne rundt samme barnet langt ifra altid bra nok, etter min erfaring. Vi kan vel alle være enige om at voksne som føler seg devaluert, usikre på egen håndtering, som føler de blir kritisert, har mistet selvtilliten og noen ganger blir syke som følge av utfordringene, ikke vil gjøre livet noe bedre for barnet de har omsorgen for. Både BUP, barnevernet og andre jobber systematisk med evidensbaserte programmer for å hjelpe foreldre. De fungerer likevel ofte ikke godt nok, for mange. Og de ansatte i institusjoner får ofte ikke et sikt tilbud.

Når jeg i mars 2020 avslutter mitt arbeidet i BUP, vil jeg rette en del av min coaching mot akkurat det å fullt ut støtte slike voksne, de som jobber i institusjoner. Og mot andre voksne, som  ønsker dette. Foreldre, skoler etc. Jeg vil da altså ikke lengre drive behandling av et spesifikt barn , men coache kun de voksne. 

En metode jeg gjennom 10 år har utviklet for å gjøre dette, retter seg mot at det å gjøre de voksne trygge, gjør barnet trygt. Og endrer dets atferd tilsvarende. Metoden endrer hvordan vi skaffer oss gode instrumenter for håndtering. Den retter seg også mot en erkjennelse av våre egne følelser i prosessen. Mot en langt bedre forståelse av vår egen involvering i andre, både barn og voksne. Og retter seg meget mot å igjen kunne inta lederrollen. 

Gjennom årene har jeg og andre erfart at foreldre og ansatte gjenvinner sin selvtillit, sin arbeidsglede og at sykmeldte igjen kommer på jobb. Metoden min er ikke formelt evidensbasert, fordi jeg ikke har forsket på dette. Behandling krevde mer enn all min tid. Jeg har like fullt fått både lærere og foreldre til å fortelle om sine positive erfaringer med metoden på sykehuset jeg jobber frem til og med februar 2020.

Fra januar 2020 starter jeg med personlig coaching på dette feltet, fra mars 2020 med gruppecoaching. Ta kontakt! på Ben@affiliate-executive-coaches.com. Eller via min kontaktside her, så kan vi ta en prat og komme til en god avtale. Hjertelig velkommen!